Standardy bezpieczeństwa w stanie epidemii w Eco Beauty Salon

Celem wdrażanych procedur jest:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) i klientów gabinetu.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz klientów.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4. Określenie rekomendowanych działań przeciwepidemicznych dostosowanych do etapu zaawansowania stanu epidemii.

1. Wytyczne dla pracowników

1. Pracownik lub osoba świadcząca usługi, która mogła narazić się na zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 / COVID-19 poza gabinetem/miejscem świadczenia usług powinna niezwłocznie zgłosić to właścicielowi Eco Beauty Salon.
2. Wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania wywiadu, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u ww. pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
3. Ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:

- Rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie w tym samym czasie. W jednym gabinecie może przebywać tylko jeden klient.
- W pomieszczeniu socjalnym może przebywać maksymalnie jedna osoba.

4. Konieczność dezynfekcji telefonów prywatnych.
5. Przed rozpoczęciem pracy Pracownik, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo musi umyć ręce wodą z mydłem.
6. Pracownik zobowiązany jest używać środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanego zabiegu, w tym:

- odzieży ochronnej (fartuch tekstylny prany w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu);
- maseczki ochronnej, a w razie konieczności także gogli lub zastępczo innych rozwiązań spełniających funkcję ochrony oczu;
- rękawiczek jednorazowych – obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi (rękawiczki zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi).
Jeżeli wymaga tego specyfika wykonywanego zabiegu, można zrezygnować z części powyższych elementów, postępując przy tym zgodnie z praktyką bezpiecznego wykonywania zabiegu.

7. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, (instrukcje mycia rąk umieszczone są przy umywalce), dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.
8. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
9. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
10. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu, który wykorzystywany jest podczas zabiegu.
11. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
12. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
13. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi. Poprosić, aby klient także ich nie używał.
14. Dotykać wyłącznie przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu w gabinecie zabiegowym w trakcie wykonywania usługi.
15. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.
16. Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:

- występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
- jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
- zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
- w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

17. W gabinecie zabiegowym personel dotyka przedmiotów niezbędnych do wykonania zabiegu.
18. Zestaw akcesoriów jednorazowych dla klienta umieszczamy na szafce zabiegowej o łatwo zmywalnej powierzchni.
19. Każdorazowa dezynfekcja panelu sterowania urządzenia, jeżeli urządzenie było używane.
20. Dezynfekcja wszystkich powierzchni z którymi miał kontakt klient bezpośrednio po zabiegu, oraz powierzchni z którymi miał kontakt personel w tym: łóżko kosmetyczne, klamki, blaty i włączniki świateł. Wywietrzyć pomieszczenie.
21. Częstotliwość dezynfekcji: miejsca dotykane przez klienta/usługobiorcę są dezynfekowane po zakończeniu usługi, ale przed rozpoczęciem świadczenia usług dla kolejnego klienta/usługobiorcy”.
22. W recepcji w widocznym miejscu znajduje się preparat do dezynfekcji rąk.

2. Wytyczne dla Klientów

1. Przed rozpoczęciem Konsultacji Klient wypełnia Kartę Klienta lub ankietę i odpowiada na poniższe pytania. Ankietę lub Kartę Klienta należy przechowywać wraz z pozostałą dokumentacją Klientów.
Pyt.1 Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa się takie zakażenie (np. osoba taka czeka na wynik), bądź z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji lub jest objęta dozorem sanitarno-epidemiologicznym?
TAK/NIE

Pyt. 2 Czy wykazuje Pan(i) cechy infekcji takich jak odpowiednio: katar, kaszel, podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu lub bóle w klatce piersiowej? (przynajmniej jedno)
TAK/NIE

Pyt. 3 Czy wykazuje Pan(i) odpowiednio: (i) objawy zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 lub podobne objawy, co do których nie można wykluczyć, że jest to zakażenie koronawirusem; (ii) objawy chociażby potencjalnie wskazujące na możliwość zachorowania na COVID-19?
TAK/NIE

Pyt. 4 Czy jest Pan(i) odpowiednio: (i) podejrzany/a o zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 (w tym osobą oczekującą na wynik badania w tym zakresie); (ii) osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji lub objętą dozorem sanitarno-epidemiologicznym?
TAK/NIE

Oświadczam, że jestem świadoma(y) sytuacji zagrożenia epidemicznego SARS-COV-2, a także potwierdzam, że w salonie Eco Beauty Salon stosowane są rozwiązania w zakresia zapewnienia mi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zapewnienie jednorazowej odzieży ochronnej, środków dezynfekcyjnych, zapewnienie świadczenia usługi z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych osób).
2. Klient powinien nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
3. Klient po wejściu do salonu powinien zdezynfekować ręce.
4. Klient powinien nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
5. Klient przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących.
6. Preferowana płatność kartą, przelewem, telefonem.

3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

1. Pracownicy/obsługa gabinetu została poinstruowana, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób.
4. W przypadku, gdy nie ma możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie należy wydzielić miejsce w którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min 2 m. od pozostałych osób.
5. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren salonu Eco Beauty Salon. Zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Zgłoszenie incydentu do właściciela salonu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (terminarz wizyt wraz z danymi kontaktowymi klientów oraz ankiety kwalifikacji do usługi należy przechowywać w miejscy niedostępnym dla osób postronnych, najlepiej pod kluczem przez okres 30 dni od dnia usługi) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Ewelina Sawczuk-Sierzputowska
Eco Beauty Salon