Regulamin świadczenia usług kosmetycznych Eco Beauty Salon

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług kosmetycznych oraz masaży świadczonych w firmie Ewelina Sawczuk-Sierzputowska Eco Beauty Salon z siedzibą przy ul. Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa. NIP: 5372479757, REGON: 383418903.
2. Klienci salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do zabiegu i masażu.
3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin – jest to regulamin organizacyjny salonu Eco Beauty Salon z siedzibą przy ul. Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa.
2. Salon - określa Eco Beauty Salon z siedzibą przy ul. Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa.
3. Zabieg - określa zabieg kosmetyczny, kosmetologiczny, medycyny estetycznej, masaż lub każdy inny dostępny w aktualnej ofercie salonu.
4. Klient - osoba pełnoletnia, osoba fizyczna. Dopuszcza się osoby małoletnie powyżej 13 roku życia wyłącznie za osobistą zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
5. Personel - osoby, które świadczą pracę w Eco Beauty Salon na podstawie zawartej z salonem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także umowy B2B oraz umowy o wolontariat oraz praktykanci odbywający praktyki.
6. Dokumentacja - dokumenty niezbędne do kwalifikacji Klienta do zabiegu. Każdy Klient zobowiązany jest do wypełnienia Karty Klienta, formularz do przetwarzania danych osobowych RODO oraz inne karty dotyczące konkretnego zabiegu.
7. Towar – są to wszystkie produkty, które znajdują się w salonie i są sprzedawane klientom.

§ 3 Organizacja pracy

1. Wszystkie zabiegi realizowane w salonie, powinny być wykonywane z należytą starannością.
2. Personel jest odpowiednio przeszkolony do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku. Posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.
3. Personel, przez przystąpieniem do zabiegu zobowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy. Przed rozpoczęciem zabiegu Personel zobowiązany jest do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności Personel wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu zabiegu.
4. Personel zobowiązany jest do utrzymania dłoni i paznokci w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń. Dodatkowo podczas wykonywanego zabiegu powinien mieć upięte włosy.
5. Personel zobowiązany jest do noszenia odzieży (uniformu) wskazanego przez Eco Beauty Salon.
6. Personel zobowiązany jest do kulturalnego, życzliwego i powściągliwego zachowania wobec klientów oraz pozostałych osób personelu.
7. Personel zobowiązany jest utrzymać czystość i porządek na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami salonu.
8. W recepcji każdy Klient poza możliwością ustalenia daty wizyty powinien uzyskać od Personelu informacje na temat zabiegów dostępnych w salonie, produktów do sprzedaży, czasu oczekiwania na wizytę, form I terminów zapisu oraz organizacji pracy salonu.
9. Personel salonu jest zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ oraz zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych (RODO).
10. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi salonu poprzez kontakt mailowy: kontakt@ecobeautysalon.pl
11. W przypadku zranienia Klienta podczas zabiegu, zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym. Zabieg przerwany należy dokończyć w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

§ 4 Świadczenie usług kosmetycznych

1. Przed przystąpieniem do zabiegu Personel przeprowadza z Klientem wywiad na podstawie wypełnionej karty klienta.
2. Każdy Klient przed przystąpieniem do zabiegu został poinformowany o przeciwskazaniach do wykonania zabiegu, o mogących wystąpić po zabiegu działaniach niepożądanych i zaleceniach pozabiegowymi. W przypadku gdy Klient ma przeciwwskazania do zabiegu Personel ma prawo odmówić wykonania zabiegu. Klient został poinformowany również, iż efekty zabiegu zależne są m.in od rodzaju skóry, systematyczności wykonywania zabiegów, aktualnego stanu skóry, pielęgnacji domowej.
3. Klient, przed rozpoczęciem zabiegu zobowiązany jest do poinformowania personelu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu i wszelkich zmianach w stanie zdrowia po uzupełnieniu karty klienta (w szczególności o chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. Salon oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne powikłania po wykonaniu zabiegu. Klient, zobowiązuję się poinformować personel o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
4. Klienci powinni zgłosić się na zabiegi zdrowi, bez biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych.
5. Personel ma prawo odmówić przeprowadzenia zabiegu Klientowi w przypadku gdy uzna, że zabieg jest nieodpowiedni dla typu skóry Klienta, gdy klient ma przynajmniej jedno przeciwwskazanie do wykonania zabiegu, a także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 5 Płatność

1. Klient reguluje należność za zabieg po jego wykonaniu w recepcji salonu.
2. Zapłata za zabieg może być dokonana wpłatą gotówkową, kartą płatniczą lub przelewem bankowym na konto firmowe.
Dane do przelewu:
Ewelina Sawczuk-Sierzputowska Eco Beauty Salon
Nr konta do płatności przelewem: 18 1140 2004 0000 3202 7881 3152
Tytuł przelewu: „Imię i Nazwisko Klienta, nazwa zabiegu”
Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie potwierdzenia na adres e-mail: kontakt@ecobeautysalon.pl
3. Klient, który zakupił zabieg zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w salonie.
4. Wykupione zabiegi (również pakiet zabiegów) nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Wykupione pakiety zabiegów oraz opłacone zabiegi z góry nie podlegają zwrotowi.
5. Każda indywidualna wpłata Klienta musi zostać wprowadzona przez Personel do kasy fiskalnej, a Klient otrzymuje paragon fiskalny.
6. Na życzenie Klienta zamiast paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura VAT. Klient otrzyma fakturę VAT tylko wtedy jeśli poinformuje Personel o tym fakcie przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Klient zobowiązany jest przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności I prywatności innych klientów oraz personelu salonu.
2. Klient powinien odnosić się kulturalnie I życzliwie do innych klientów i personelu salonu.
3. Salon nie odpowiada za rzeczy będące własnością klientów pozostawione w salonie. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.
4. Klient salonu nie może:
1) samowolnie korzystać ze, sprzętów i aparatury służących do realizacji zabiegów.
2) samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury.
3) wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są zabiegi bez zgody personelu salonu.
4) zakłócać realizacji zabiegów.
5. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia salonu Klient odpowiada bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
6. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń, zatajenie istnonych informacji w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany zabieg po stronie Salonu.
7. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć I opinii Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 7 Rezerwacje

1. Klient może umówić termin wykonania zabiegu w salonie: telefonicznie, e-mailowo lub poprzez aplikację Booksy.
2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na później niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta.
3. Klientowi, który rezerwuje wizytę poprzez aplikację Booksy i przekłada umówioną wizytę minimum 3 razy lub odwołuje wizytę minimum 3 razy lub zmienia termin wizyty minimum 3 razy może zostać zablokowana przez salon możliwość rezerwacji kolejnych wizyt za pośrednictwem aplikacji Booksy. Salon może przywrócić takiemu klientowi możliwość umawiania wizyt za pośrednictwem aplikacji Booksy po pierwszej odbytej wizycie po dokonaniu blokady.
4. Klient na zarezerwowany zabieg powinien zgłosić się najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
5. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Personelu, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
6. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie salonu, w tym Personelu, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
7. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin zabiegu.

§ 8 Reklamacje

1. Klient może składać skargi i wnioski dotyczące działalności salonu.
2. Skargi i wnioski można składać na piśmie do Właściciela salonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecobeautysalon.pl
3. Reklamację należy złożyć w terminie do 3 dni od dnia wykonania zabiegu wraz z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji świadczącej o nieprawidłowości wykonanego zabiegu lub niepożądanych efektów.
4. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej przez salon.
5. Towary sprzedawane w salonie nie podlegają zwrotowi.
6. W przypadku zakupu wadliwego towaru w salonie, Klientowi przysługuje prawo reklamacji złożonej do 14 dni od daty zakupu. Niezbędnym warunkiem złożenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu, dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub faktury oraz dokumentu opisującego rodzaj wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od jej wpłynięcia.
7. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu.

§ 9 Pozostałe postanowienia

1. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren salonu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści.
2. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu.
3. Każdorazowo aktualny I ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie internetowej: www.ecobeautysalon.pl oraz w Recepcji salonu.
4. Każdy Klient korzystający z usług salonu zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w salonie, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez personel salonu.
5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 12.08.2019r.
Niniejszy regulamin uległ aktualizacji i obowiązuje od dnia 23.05.2024 r.