Regulamin sklepu internetowego Eco Beauty Salon

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego („Regulamin”) wydany jest przez Ewelina Sawczuk-Sierzputowska Eco Beauty Salon (dalej „Eco Beauty Salon”) z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Konstantego Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa, NIP: 5372479757, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Właścicielem Sklepu jest: Ewelina Sawczuk-Sierzputowska Eco Beauty Salon (dalej „Eco Beauty Salon”) z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Konstantego Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez klienta w toku składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoważna z kliknięciem przycisku "Zamów" na ekranie zamówienia, o czym klient będzie poinformowany odpowiednim komunikatem.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
7. Promocje i kody rabatowe obowiązujące w sklepie internetowym nie łączą się.
8. Regulamin jest dostępny na stronie: www.ecobeautysalon.pl

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin - Regulamin organizacyjny sklepu internetowego Eco Beauty Salon z siedzibą przy ul. Juliana Konstantego Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa.
2. Klient - osoba pełnoletnia oraz osoba fizyczna.
3. Konto - profil Klienta tworzony w wyniku rejestracji Klienta w serwisie, przypisany do konkretnego Klienta i dostępny wyłącznie po zalogowaniu Klienta, w którym gromadzone są i prezentowane są informacje o Kliencie oraz o działaniach Klienta w Sklepie, a także którym umożliwia się komunikację Klienta z Eco Beauty Salon w zakresie funkcjonalności dostępnych w profilu.
4. Koszyk – miejsce umożliwiające stworzenie listy Towarów i usług do Zamówienia.
5. Numer zamówienia – unikalny numer, który zostaje przypisany indywidualnie przez Eco Beauty Salon do Zamówienia.
6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Eco Beauty Salon pod adresem www.ecobeautysalon.pl.
7. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży w Serwisie.
8. Usługa – usługa zakupiona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.
9. Zamówienie – wiążąca oferta złożona przez Klienta.

§ 3 Towary i ceny

1. Informacje o Towarach, ich opisy oraz parametry w tym techniczne i użytkowe, znajdujące się w Sklepie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Eco Beauty Salon może dokonywać zmiany w opisach oraz cenach Towarów bez uprzedzenia i poinformowania Klienta. Zmiany nie są wiążące dla Zamówień dokonanych przed dokonaniem zmian.
3. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy Towarów. Koszty dostawy Towarów są podawane odrębnie przy składaniu zamówienia.

§ 4 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez Sklep,
- poprzez wiadomość email na adres: kontakt@ecobeautysalon.pl
- poprzez kontakt telefoniczny na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. W celu dokonania zakupu należy skompletować Towary w Koszyku.
3. Zamówienia można dokonać z poziomu Konta lub jako Klient niezarejestrowany, podając adres e-mail, dane Klienta potrzebne do wysyłki Towaru (tj. imię i nazwisko, adres) oraz numer telefonu. Konto można zarejestrować w trakcie składania Zamówienia.
4. Po skompletowaniu Zamówienia Klient wybiera sposób zapłaty za Zamówienie spośród możliwości udostępnianych przez Eco Beauty Salon. Zmiana sposobu zapłaty po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa.
5. Po dokonaniu przez Klienta zapłaty kwoty Zamówienia Eco Beauty Salon potwierdza zamówienie poprzez wiadomość e-mail. Przed potwierdzeniem Zamówienia Eco Beauty Salon może skontaktować się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia szczegółów Zamówienia.
6. Zamówienie jest wiążące dla Klienta i Eco Beauty Salon z momentem otrzymania potwierdzenia Zamówienia i stanowi zawarcie umowy sprzedaży o treści określonej w Zamówieniu, Regulaminie i przepisach prawa.

§ 5 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są na stronie Koszyka produktów oraz Zamówienia.
3. Warunkiem wydania/wysłania towaru jest zapłata za towar oraz przesyłkę.

§ 6 Usługi zakupione w formie elektronicznej

1. Usługa zakupiona w formie elektronicznej jest ważna przez okres 3 miesięcy od daty jej zakupu. W tym czasie należy wykorzystać wykupione usługi. Po upływie terminu ważności wartość niewykorzystanych usług zakupionych w formie elektronicznej zostaje utracona.
2. Usługę zakupioną w formie elektronicznej należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z usługi.
3. Usługa zakupiona w formie elektronicznej nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
4. Zgodnie z życzeniem Klient może zamienić usługę wykupioną w formie elektronicznej na inną usługę o tej samej wartości. W przypadku wymiany usługi zakupionej w formie elektronicznej na inną droższą usługę Klient musi dopłacić róznicę. W przypadku wymiany usługi zakupionej w formie elektronicznej na inną tańszą usługę Klient może wykorzystać różnicę na inny zabieg.

§ 7 Dostawa zakupu usługi w formie elektronicznej

1. Dostawa zakupionj usługi w formie elektronicznej nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia unikatowego, jednorazowego kodu pozwalającego na wykorzystanie usługi zakupionej elektronicznie.
2. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego za zamówienie, nie później niż w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Eco Beauty Salon.
3. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie zakupionego produktu elektronicznego w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności prawnej.

§ 8 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar zostaje wysłany przez Sklep za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Paczkomat lub firmy kurierskiej) lub udostępniony do odbioru przez klienta w Eco Beauty Salon.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecobeautysalon.pl. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Klienta na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
3. Zwrot Towaru może być dokonany w następujący sposób:
- przez osobiste dostarczenie Towaru do siedziby Eco Beauty Salon;
- przez odesłanie Towaru na adres siedziby Eco Beauty Salon.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
7. Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
8. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale określone w pkt 1-8 stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży odnośnie Zamówienia, bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Reklamacja

1. Klient jest zobowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznych uszkodzeń zewnętrznych opakowania, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Następnie Klient powinien się skontaktować z Eco Beauty Salon poprzez wiadomość e-mail: kontakt@ecobeautysalon.pl.
2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
- Aby dokonać reklamacji zakupionego produktu w sklepie internetowym Eco Beauty Salon pobierz odpowiedni formularz, wypełnij go i dołącz razem z produktem do odsyłanej paczki na adres: Eco Beauty Salon ul. Juliana Konstantego Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa.
- Klient ponosi koszt nadania przesyłki reklamowanego produktu.
- W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
- Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego produktu lub zwrot pieniędzy.
- Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.
- Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
- Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
3. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@ecobeautysalon.pl.

§ 11 Zwrot/wymiana

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo dokonać zwrotu produktu zakupionego w Eco Beauty Salon bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży produktów osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
3. Aby dokonać zwrotu lub wymiany zakupionego produktu w sklepie internetowym Eco Beauty Salon pobierz odpowiedni formularz, wypełnij go i dołącz razem z produktem do odsyłanej paczki na adres: Eco Beauty Salon ul. Juliana Konstantego Ordona 12D/2U, 01-237 Warszawa.
4. Klient ponosi koszty nadania przesyłki wymiany lub zwrotu.
5. Podstawą do dokonania zwrotu lub wymiany jest załączony paragon/faktura kupna produktu.
6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie posiada śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
7. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
8. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.
9. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§ 12 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Eco Beauty Salon.
2. Dane osobowe przekazane Eco Beauty Salon podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
a.) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
- składania i realizacji Zamówień;
- składania Zamówień;
- rejestracji konta Klienta;
b.) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
c.) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
d.) marketingu produktów i usług Administratora;
e.) przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
f.) kontaktu z Klientem w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług;
g.) udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
h.) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
i.) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Konta, jak również czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz realizacji Zamówień. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywanie do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości.
5. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ( w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług świadczonych przez Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i realizacji celów przetwarzania.

§ 13 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć oraz opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 14 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
4. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Załączniki

Formularz zwrotu
Formularz wymiany
Formularz reklamacji